• 0913 63 77 83 (Hotline)
 • dvt@doanhtri.edu.vn
tintuc

Các lĩnh vực đào tạo và tư vấn

ĐÀO TẠO

Nhân sự - Tổ chức

 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Quy hoạch nhân sự kế thừa
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 • Kỹ năng quản lý kết quả công việc (KPI)
 • Kỹ thuật xây dựng và quản lý lương bổng- đãi ngộ
 • Bố trí công việc và phân công nhân viên
 • Thiết lập và quản lý hệ thống năng lực

Quản lý doanh nghiệp- quản lý sản xuất

 • Giám đốc điều hành (CEO)
 • Giám đốc nhân sự (CHRO)
 • Giám đốc sản xuất (CPO)
 • Thực hành xây dựng và quản trị chiến lược doanh nghiệp
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng và quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản lý sản xuất- dành cho quản lý cấp cơ sở
 • Quản lý sản xuất- dành cho quản lý cấp trung và cấp cao
 • Kỹ năng quản lý kho
 • Tổ trưởng và kỹ năng quản lý

Kinh doanh, marketing

 • Kỹ năng phân tích và sử dụng thông tin thị trường
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Kỹ năng mềm

 • Các kỹ năng quản lý cơ bản
 • Kỹ năng lập kế hoạch công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng dẫn giảng
 • Kỹ năng giao tiếp
1
Bạn cần hỗ trợ?